ภาพบรรยากาศ การนำเสนอโครงร่างผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี ๑ และนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี ๒

ภาพบรรยากาศ การนำเสนอโครงร่างผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี ๑
และนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี ๒
วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ตึก สก. ชั้น ๑๑ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒๐ คน โดยรายละเอียดดังนี้
แพทย์ ๙ คน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ๓ คน
แพทย์ประจำบ้าน ๕ คน
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ๒ คน
พยาบาล ๑ คน

Comments are closed.