แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

รายนามแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สถาบัน ชั้นปี
 
แพทย์หญิงรัฐพร สัมบุณณานนท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
แพทย์หญิงธนิศา ขวัญบุญบำเพ็ญ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
แพทย์หญิงธนิดา เอื้ออารีย์จิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       

 

 

ประกาศแพทย์ประจำบ้านต่อยอด