การประกันคุณภาพ

     การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ 

 

     คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ มีกำหนดเข้าตรววจประเมินสถาบันฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     ๑. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับการตรวจประเมิน สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

     ๒. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ารับการตรวจประเมิน สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

     ๓. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดการเข้ารับการตรวจประเมินใน วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓