คณะอนุกรรมการฝึกอบรม ฯ และคณาจารย์

ศ. คลินิเกียรติคุณ นพ.เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร

ที่ปรึกษา

รศ. พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ

ประธานอนุกรรมการ

รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

อนุกรรมการและเลขานุการ

ศ. นพ.พิภพ จิรภิญโญ

อนุกรรมการ

รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

อนุกรรมการ

รศ. พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

อนุกรรมการ

รศ.พิเศษ พญ.สุนทรี รัตนชูเอก

อนุกรรมการ

รศ. พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร

อนุกรรมการ

พ.อ. นพ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

อนุกรรมการ

รศ. ดร .พญ.ศิรินุช ชมโท

อนุกรรมการ

รศ. นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์

อนุกรรมการ

รศ. พญ.สุภาพรรณ ตันตราชีวธร

อนุกรรมการ

รศ. นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล

อนุกรรมการ

ผศ.พิเศษ พญ. อรวรรณ เอี่ยมโอภาส

อนุกรรมการ

ผศ. พญ.พัชราภา ทวีกุล

อนุกรรมการ

ผศ. พญ.มณีรัตน์ ภูวนันท์

อนุกรรมการ